s54-rund

Styrelsen informerar ….

NY AVSTÄNGNING!

 

På tisdag den 21 maj och torsdag den 23 maj kommer hela övre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.

En kranbil kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.

De bilar som är parkerade på utomhusplatserna måste flyttas. In- och utpassering i övriga garage – både enskilda och i storgaraget – är inte möjlig.

Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

 

Styrelsen

190516

2019-05-07

 • Vi påminner om föreningens årsstämma som hålls den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Separat har utdelats kallelse, dagordning etc.
 • Takrenoveringen rullar på enligt plan. Den 17 maj ska taken till Brunnsgatan 16 – 18 vara klara. Solcellerna är på väg från Kina och ska ankomma till Rotterdam för att därifrån gå per lastbil till oss.

Elarbetena i undercentralerna i källarplanet har påbörjats. Arbetena medför att elen stängs av under några timmar vissa dagar. Information kommer ett par dagar i förväg.

 • Som en del av er har märkt har vi fått problem med värmepumpen på Kungsgatan 23. Troligen behöver kompressorn bytas ut. Förhoppningsvis ska varmvatten och värme fungera normalt under reparationstiden.
 • För den som planerar att använda någon av grillplatserna med lite fler personer kommer bokningslistor till ”Övre” och ”Nedre” grillplatserna att finnas på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Man kan om man vill ansluta mobiltelefoner till de porttelefoner som finns vid entréerna.

Meddela Garry eller Anders om ni är intresserade så får vi samordna installationerna.

 • Ett antal fågelholkar kommer inom kort att placeras ut på husens baksidor.Anne Fredriksson avgår som “husfru” för Kajutan vid årsstämman och då övergår uppgiften till Marianne Cronvall.
 • Styrelsen har beslutat göra några smärre justeringar för avgifterna avseende parkeringsplatser, egna garage, storgaraget och uthyrda förråd från den 1 juli 2019.

Parkeringsplatserna utomhus höjs från 190 kr/månad till 200 kr/månad. Enhetliga avgifter tas ut för egna garage, 450 kr/månad respektive 400 kr/månad i storgaraget. Uthyrda förråd höjs normalt till 150 kr/månad.

De som är berörda av ändringarna får separata meddelanden.

 

 

Styrelsen

EN KRANBIL PÅ BESÖK!

Måndagen den 6 maj kommer hela övre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.
En kranbil kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.
De bilar som är parkerade på utomhusplatserna måste flyttas. In- och utpassering i övriga garage – både enskilda och i storgaraget – är inte möjlig.
Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

Styrelsen
190502

2019-04-17

 

 • Föreningens årsstämma kommer att hållas den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Närmare information med kallelse, dagordning etc kommer i början av maj.
 • Som ni ser har takrenoveringen påbörjats genom att en ställning ställts upp utanför Brunnsgatan 18. Det blir bl.a. en ställning framöver utanför Körkortscenters lokal ut med Kungsgatan. Förhoppningsvis är tak och solceller på plats i mitten av juli. Den definitiva solcellsplanen är ännu inte klar.De gamla pannorna tas ned och de nya tas upp med hjälp av en lyftkran. Det innebär att innergården kommer att bli avstängd mellan 9-13 några dagar i sommar. Information kommer att lämnas ett antal dagar i förväg.
 • Alla har separat fått information från Riksbyggen att ni kan gå in på Riksbyggens hemsida och därifrån vidare till BRF Skutskepparen 52. Vi (föreningen) lägger inte upp någon egen information, utan där finns bara uppgifter från Riksbyggen. Man kan där se sina personliga avgiftsavier.

Vi har förändrat lite på vår vanliga hemsida, så gå gärna in där och titta

(brf-skutskepparen52.se)

 • Vi har hittills använt oss av Swedbank för vårt transaktionskonto i Riksbyggen. Turerna som inträffat i Swedbank föranleder oss att byta bank. Riksbyggen erbjuder Handelsbanken som enda alternativ till Swedbank och vi kommer därför att byta till Handelsbanken.
 • De tavlor etc som finns i trappuppgångarna kommer att bytas ut till foton – relaterade till ”trakten”.

TAKRENOVERING                         20190411

 Arbetet med takrenovering kommer att påbörjas under nästa vecka. Start sker på taket på Brunnsgatan 20-22 för att därefter tak efter tak fortsätta ned till Brunnsgatan 8. Den preliminära tidsplanen för hela arbetet omfattar tiden fram till och med delar av juli.

De första arbetsmomenten är att sätta upp en byggnadsställning och montera takskydd. Själva takbytet inleds först efter påsk.

Vi återkommer med en mer detaljerad plan när arbetet kommit igång.

 

/Styrelsen

 

2019-03-18

 

 • Vid föreningens extrastämma i dag beslöt de närvarande enhälligt att genomföra renovering av tak och installera solceller. Antalet avgivna röster var 30.
 • De som är intresserade av de underlag som redovisades på stämman kan anteckna sig på den lista som finns uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Ur ekonomisk synvinkel kan sägas att föreningen idag har banktillgodohavanden, som kan användas för takrenovering och solceller, på 3,3 mkr.

Kostnaderna för dessa investeringar kan beräknas till 2,4 mkr respektive 1,8 mkr, dvs. totalt 4,2 mkr. Föreningen har då tagit höjd för vissa kostnadstillägg. Det kommande lånebehovet borde alltså understiga 1 mkr.

 

2019-03-13

 

 • Som framgått av separata handlingar har vi beslutat om en extra föreningsstämma den 18 mars. De praktiska detaljerna för mötet diskuterades.
 • Den felaktiga magnetventilen i värmefläkten i det stora garaget har bytts. Det kommer att ta ett antal månader innan golv och väggar helt har torkat upp.
 • Styrelsen beslöt undersöka möjligheterna att sätta upp ett antal fågelholkar – av olika storlekar – på innergården.

Extra föreningsstämma

måndagen den 18 mars 2019 kl. 18.30 i NK-villan

Styrelsen anser att föreningen nu ska renovera taken på våra fastigheter och installera solceller på delar av taken.

Underlagen för beslutet redovisas vid stämman.

Stämman ska således fatta beslut om föreningen i år ska byta tak och installera solceller.

Du får en personlig kallelse till den extra föreningsstämman.

 

 

Nyköping 2019-02-25

                                  

/Styrelsen

 

 

2019-02-14

 

 • Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder blir inte klart förrän en besiktning av takunderlaget kan genomföras. Förhoppningsvis kan en besiktning genomföras inom några veckor nu när snön är borta.
 • Nya lysrörsarmaturer har satts upp på Brunnsgatan18 då de gamla upphört att fungera.
 • Kondens har bildats i bortre delen av stora garaget beroende på att en magnetventil i värmefläkten slutat att fungera. Ventilen byts så snart som möjligt.
 • Den årliga servicen av portarna på de enskilda garagen kommer att genomföras under v. 9. De som är berörda kommer att få närmare meddelande. Garagen bör vara biltomma när servicen sker.

2019-01-22

 

 • Föreningen av har nu fått in anbud för solcells-installationer. Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder kommer inte att vara klart förrän i februari.Ett beslut kommer att tas först vid en föreningsstämma.Det statliga stödet för solcellsinstallationer har under 2018 uppgått till 30 % av kostnaden och i den M/KD-budget som togs i december reducerades stödet till 15 % för investeringar under 2019. Hur den nya regeringen ställer sig till stödnivå är f.n. oklart.
 • Styrelsen vill påminna om att motioner till årets stämma ska lämnas senast den 1 februari 2019.

 

2019-01-11

 

·         Anbud för omläggning av taken har lämnats av tre intressenter. Vi ska nu göra en kompletterande besiktning av takbeläggningarnas status. Preliminär bedömning av takrenovering och solcellsinstallationer tas efter det att anbuden för solceller lämnats den 17 januari.

·         Fortsatt diskussion har skett om kommande installationer för laddning av elbilar. Styrelsen beslöt att avvakta dels med tanke på osäkerheten med statliga bidrag just nu, dels oklarheten om intresset hos medlemmarna. Initialt kommer framöver laddstationer att uppföras i storgaraget. Är du intresserad prata med Alexander Källström.

·         Styrelsen har diskuterat dels en ev. höjning av månadsavgifterna, dels en justering av avgifter för lokaler och parkeringsutrymmen. En höjning kommer att aktualiseras först den 1 juli. Beslut tas i mars.

·         De medlemmar som lånat pengar av föreningen för balkongrenovering får i dagarna i sina brevlådor besked om erlagd ränta och amortering under 2018.

·         Trapphusen i 80-talshuset har nu fast belysning dygnet runt. Offerter ska tas in för omläggning till rörelse- och ledbelysning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre nyheter har flyttats och finns att läsa under menyn ”Arkiv” eller via länken: http://brf-skutskepparen52.se/?page_id=698