s54-rund

Styrelsen informerar ….

2019-10-01

 • Offerter från elleverantörer har tagits in för avtal om köpt och såld el. Styrelsen anser att Vattenfalls villkor är bäst för närvarande och tecknar därför ett ettårsavtal med dem från den 1 oktober 2019.
 • Styrelsen har fått en offert för installationer av några laddboxar/laddstolpar till bilar. Vi inväntar flera.
 • Föreningen har hittills bara fått en offert för arbetet med ny trappa vid miljöhuset. Vi har svårt att hitta någon som vill göra arbetet och skjuter därför på jobbet.
 • De cyklar som nu är omärkta kommer att ställas in i ett förråd idag.

2019-09-04

 • Takarbetena har avslutats. Slutbesiktning av solcellsarbetet har gjorts och några justeringar måste ske i elcentralerna för att bättre ventilation ska erhållas. Rummen blir varma av de installationer som gjorts. Offerter från elleverantörer ska tas in för förnyade avtal för köpt el och vår egen sålda.

Produktion av solel har kontinuerligt skett för augusti och framåt.

Föreningens totala elkonsumtion för augusti uppgick till 24 334 kWh, av denna producerade och använde vi själva 10 996 kWh och vi matade in på elnätet 6 778 kWh.

 • På våra portar och på dörrarna till elcentraler finns nu denna skylt som är en varnings- och informationsskylt att solcellsanläggningar finns i fastigheten. Varningsmeddelandet berör i första hand brandförsvaret.

Photovoltaic – solceller.

 • Styrelsen tar nu in offerter för installationer av några laddboxar/laddstolpar till bilar.
 • Av föreningens stadgar § 5 framgår att föreningen bl.a. kan ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av en lägenhet. Avgiften får uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet för helt år (för 2019 46 500 kr). Styrelsen beslöt att införa avgiften på andrahands-upplåtelser från den 3 september 2019.
 • Cykelmärkning av samtliga cyklar ska ske med gula märkbrickor. Se separat information!

Dags för cykelrensning!                                   190904                      

Områdets yttre cykelparkering är överfull och i vissa fall verkar där finnas cyklar som används väldigt sällan som upptar en del av utrymmet. Ni som har cyklar stående ute, och som vet med er att ni använder dem sällan, ombeds ställa in dem i något av våra cykelförråd. Det finns cykelförråd bland de små garagen både i huset på Kungsgatan och i det på Brunnsgatan. Det finns även förråd inne i trapphuset på Brunnsgatan 14 med ingång från baksidan samt ett antal platser i det stora garaget.

Vi gör nu en rensning av samtliga cyklar. I källaren (vid tvättstugorna) finns nyckelbrickor för märkning.

Alla cyklar ska märkas med GULA märkbrickor. OBS -de blå gäller inte längre!

Brickorna ska fästas på valfritt ställe på cykeln och får sedan gärna sitta kvar. Vid uppmärkningen ska efternamn, adress samt lägenhetsnummer skrivas ut. Efter rensningen hoppas vi att alla cyklar är märkta och ordentligt uppställda i cykelrum eller cykelställ.

Så här kommer det att gå till

 • Under veckorna 36-38 ser vi boende till att våra cyklar är märkta. Om en granne är bortrest under denna period och vi vet med oss att de äger en viss cykel kan vi gott hjälpa dem med att märka upp denna.
 • Under vecka 39 transporteras de cyklar bort som inte blivit uppmärkta.
 • I tre månader står dessa deponerade i ett förråd – efter tre månader lämnas de till återvinning.

Om någon skulle missa att märka upp sin cykel går det naturligtvis att få den tillbaka från deponin. Kontakta då någon i styrelsen.

Styrelsen

2019-08-07

 • Tak- och solcellsarbetena håller på att avslutas. Slutbesiktning har skett av takarbetet och enbart några detaljer som ska åtgärdas har påpekats. Slutbesiktning av solcellsarbetet sker den 15 augusti och därefter kommer avtal skrivas med någon elproducent.
 • En offert har hämtats in för arbetet med ny trappa mittemot miljöhuset. Priset var alltför högt har vi bedömt och vi tar in ytterligare offerter.
 • Föreningen har fått ett nytt beslut från kommunen avseende fastigheten Slottsvakten 3. På den nordvästra fasaden kommer en belyst skylt monteras med företagets logga ”Nyköping Brewing”. På samma fasad ska ett fönster byta plats med en ytterdörr.

Fastigheten Skutskepparen 37 (Västra Trädgårdsgatan 19B) har fått bygglov för tillbyggnad av enfamiljshus.

Kommunen ska under augusti och september (preliminärt!) renovera Fiskbron och då ska själva träöverbyggnaden bytas ut och bron återställas likt tidigare. Förstärkning ska ske av stenmuren för att förhindra ytterligare erosion.

 • Cykelmärkningskampanjen skjuter vi upp till september.

 

 

 

NYA AVSTÄNGNINGAR!

På torsdag den 27 juni kommer hela nedre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.

Kranbilen kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.

In- och utpassering i de enskilda garagen är inte möjlig.

Inte heller kan någon passage ske från övre parkeringen ut på Kungsgatan.

Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

 

OBS        JULI MÅNADS AVIER

 Riksbyggen har nu skickat ut felaktiga avier beträffande de nya avgifterna för lokaler, p-platser och garage som tidigare aviserats för.

Nya avier kommer att sändas ut i början av nästa vecka.

Dvs. Bortse från de felaktiga avierna!

Styrelsen 190614

 

Styrelsen

190714

 

 

 

 

2019-06-05

 • Tak- och solcellsarbetena går framåt – i stort sett enligt plan. Hela arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.
 • Övre parkeringsplanet har nu varit avstängt några gånger. Vid ett par tillfällen nästa och nästnästa vecka kommer nedre parkeringsplanet att vara avstängt. Passering är då inte heller möjlig till och från övre planet. Närmare tidpunkt återkommer vi till.
 • Föreningen har fått möjlighet till ”Granne-yttrande” avseende ändrad användning av fastigheten Slottsvakten 3 under fem år. Tanken är att fastigheten ska utnyttjas som ”bryggpub” eller som sägs i ansökan ”En bryggpub där maten och servicen inspirerar till nyfikenhet och möten, en självklar plats för den lokala befolkningen.”

Föreningen tillstyrker den begärda ansökan.

 • Då antalet omärkta och ”trasiga” cyklar nu börjat öka igen kommer vi att genomföra en cykelmärkningskampanj inom någon vecka. För att äldre cyklar, som ägts av tidigare bostadsrättshavare men blivit kvar här, kommer vi denna gång begära märkning av samtliga cyklar med en ny markering.

 

AVSTÄNGNING IGEN!

 

På onsdag den 5 juni kommer hela övre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.

Kranbilen kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.

De bilar som är parkerade på utomhusplatserna måste flyttas. In- och utpassering i övriga garage – både enskilda och i storgaraget – är inte möjlig.

Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

 

Styrelsen

190530

 

 

 

 

190516

2019-05-07

 • Vi påminner om föreningens årsstämma som hålls den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Separat har utdelats kallelse, dagordning etc.
 • Takrenoveringen rullar på enligt plan. Den 17 maj ska taken till Brunnsgatan 16 – 18 vara klara. Solcellerna är på väg från Kina och ska ankomma till Rotterdam för att därifrån gå per lastbil till oss.

Elarbetena i undercentralerna i källarplanet har påbörjats. Arbetena medför att elen stängs av under några timmar vissa dagar. Information kommer ett par dagar i förväg.

 • Som en del av er har märkt har vi fått problem med värmepumpen på Kungsgatan 23. Troligen behöver kompressorn bytas ut. Förhoppningsvis ska varmvatten och värme fungera normalt under reparationstiden.
 • För den som planerar att använda någon av grillplatserna med lite fler personer kommer bokningslistor till ”Övre” och ”Nedre” grillplatserna att finnas på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Man kan om man vill ansluta mobiltelefoner till de porttelefoner som finns vid entréerna.

Meddela Garry eller Anders om ni är intresserade så får vi samordna installationerna.

 • Ett antal fågelholkar kommer inom kort att placeras ut på husens baksidor.Anne Fredriksson avgår som “husfru” för Kajutan vid årsstämman och då övergår uppgiften till Marianne Cronvall.
 • Styrelsen har beslutat göra några smärre justeringar för avgifterna avseende parkeringsplatser, egna garage, storgaraget och uthyrda förråd från den 1 juli 2019.

Parkeringsplatserna utomhus höjs från 190 kr/månad till 200 kr/månad. Enhetliga avgifter tas ut för egna garage, 450 kr/månad respektive 400 kr/månad i storgaraget. Uthyrda förråd höjs normalt till 150 kr/månad.

De som är berörda av ändringarna får separata meddelanden.

 

 

Styrelsen

 

2019-04-17

 

 • Föreningens årsstämma kommer att hållas den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Närmare information med kallelse, dagordning etc kommer i början av maj.
 • Som ni ser har takrenoveringen påbörjats genom att en ställning ställts upp utanför Brunnsgatan 18. Det blir bl.a. en ställning framöver utanför Körkortscenters lokal ut med Kungsgatan. Förhoppningsvis är tak och solceller på plats i mitten av juli. Den definitiva solcellsplanen är ännu inte klar.De gamla pannorna tas ned och de nya tas upp med hjälp av en lyftkran. Det innebär att innergården kommer att bli avstängd mellan 9-13 några dagar i sommar. Information kommer att lämnas ett antal dagar i förväg.
 • Alla har separat fått information från Riksbyggen att ni kan gå in på Riksbyggens hemsida och därifrån vidare till BRF Skutskepparen 52. Vi (föreningen) lägger inte upp någon egen information, utan där finns bara uppgifter från Riksbyggen. Man kan där se sina personliga avgiftsavier.

Vi har förändrat lite på vår vanliga hemsida, så gå gärna in där och titta

(brf-skutskepparen52.se)

 • Vi har hittills använt oss av Swedbank för vårt transaktionskonto i Riksbyggen. Turerna som inträffat i Swedbank föranleder oss att byta bank. Riksbyggen erbjuder Handelsbanken som enda alternativ till Swedbank och vi kommer därför att byta till Handelsbanken.
 • De tavlor etc som finns i trappuppgångarna kommer att bytas ut till foton – relaterade till ”trakten”.

TAKRENOVERING                         20190411

 Arbetet med takrenovering kommer att påbörjas under nästa vecka. Start sker på taket på Brunnsgatan 20-22 för att därefter tak efter tak fortsätta ned till Brunnsgatan 8. Den preliminära tidsplanen för hela arbetet omfattar tiden fram till och med delar av juli.

De första arbetsmomenten är att sätta upp en byggnadsställning och montera takskydd. Själva takbytet inleds först efter påsk.

Vi återkommer med en mer detaljerad plan när arbetet kommit igång.

 

/Styrelsen

 

2019-03-18

 

 • Vid föreningens extrastämma i dag beslöt de närvarande enhälligt att genomföra renovering av tak och installera solceller. Antalet avgivna röster var 30.
 • De som är intresserade av de underlag som redovisades på stämman kan anteckna sig på den lista som finns uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Ur ekonomisk synvinkel kan sägas att föreningen idag har banktillgodohavanden, som kan användas för takrenovering och solceller, på 3,3 mkr.

Kostnaderna för dessa investeringar kan beräknas till 2,4 mkr respektive 1,8 mkr, dvs. totalt 4,2 mkr. Föreningen har då tagit höjd för vissa kostnadstillägg. Det kommande lånebehovet borde alltså understiga 1 mkr.

 

2019-03-13

 

 • Som framgått av separata handlingar har vi beslutat om en extra föreningsstämma den 18 mars. De praktiska detaljerna för mötet diskuterades.
 • Den felaktiga magnetventilen i värmefläkten i det stora garaget har bytts. Det kommer att ta ett antal månader innan golv och väggar helt har torkat upp.
 • Styrelsen beslöt undersöka möjligheterna att sätta upp ett antal fågelholkar – av olika storlekar – på innergården.

Extra föreningsstämma

måndagen den 18 mars 2019 kl. 18.30 i NK-villan

Styrelsen anser att föreningen nu ska renovera taken på våra fastigheter och installera solceller på delar av taken.

Underlagen för beslutet redovisas vid stämman.

Stämman ska således fatta beslut om föreningen i år ska byta tak och installera solceller.

Du får en personlig kallelse till den extra föreningsstämman.

 

 

Nyköping 2019-02-25

                                  

/Styrelsen

 

 

2019-02-14

 

 • Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder blir inte klart förrän en besiktning av takunderlaget kan genomföras. Förhoppningsvis kan en besiktning genomföras inom några veckor nu när snön är borta.
 • Nya lysrörsarmaturer har satts upp på Brunnsgatan18 då de gamla upphört att fungera.
 • Kondens har bildats i bortre delen av stora garaget beroende på att en magnetventil i värmefläkten slutat att fungera. Ventilen byts så snart som möjligt.
 • Den årliga servicen av portarna på de enskilda garagen kommer att genomföras under v. 9. De som är berörda kommer att få närmare meddelande. Garagen bör vara biltomma när servicen sker.

2019-01-22

 

 • Föreningen av har nu fått in anbud för solcells-installationer. Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder kommer inte att vara klart förrän i februari.Ett beslut kommer att tas först vid en föreningsstämma.Det statliga stödet för solcellsinstallationer har under 2018 uppgått till 30 % av kostnaden och i den M/KD-budget som togs i december reducerades stödet till 15 % för investeringar under 2019. Hur den nya regeringen ställer sig till stödnivå är f.n. oklart.
 • Styrelsen vill påminna om att motioner till årets stämma ska lämnas senast den 1 februari 2019.

 

2019-01-11

 

·         Anbud för omläggning av taken har lämnats av tre intressenter. Vi ska nu göra en kompletterande besiktning av takbeläggningarnas status. Preliminär bedömning av takrenovering och solcellsinstallationer tas efter det att anbuden för solceller lämnats den 17 januari.

·         Fortsatt diskussion har skett om kommande installationer för laddning av elbilar. Styrelsen beslöt att avvakta dels med tanke på osäkerheten med statliga bidrag just nu, dels oklarheten om intresset hos medlemmarna. Initialt kommer framöver laddstationer att uppföras i storgaraget. Är du intresserad prata med Alexander Källström.

·         Styrelsen har diskuterat dels en ev. höjning av månadsavgifterna, dels en justering av avgifter för lokaler och parkeringsutrymmen. En höjning kommer att aktualiseras först den 1 juli. Beslut tas i mars.

·         De medlemmar som lånat pengar av föreningen för balkongrenovering får i dagarna i sina brevlådor besked om erlagd ränta och amortering under 2018.

·         Trapphusen i 80-talshuset har nu fast belysning dygnet runt. Offerter ska tas in för omläggning till rörelse- och ledbelysning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre nyheter har flyttats och finns att läsa under menyn ”Arkiv” eller via länken: http://brf-skutskepparen52.se/?page_id=698