s54-rund

Styrelsen informerar ….

2021-08-18

 

 • De nyanlagda rabatterna har under sommaren generellt vuxit till sig bra. Inom kort sker de slutliga arbetena med utbyte av de växter som klarat sig mindre bra.
 • Solcellsproduktionen under juli 2021 var högre än den beräknade och uppgick till 19 981 kWh mot beräknade 18 896 kWh.
 • Vid nyanläggningar av solcellspaneler installeras numera ”Birdblockers” för att förhindra fåglar att bygga under panelerna. Vi kompletterar nu vår anläggning med dessa. Arbetet kommer att ske den 5 oktober.
 • Föreningen har omsatt det tidigare lånet på 5,6 mkr den 30 juni hos Stadshypotek till räntan 1,05 %. Lånet löper på fem år. Amortering har samtidigt skett med 600 tkr.
 • Arbetena med lackning/oljning av portar har nu avslutats.
 • Stamspolning beräknas ske i oktober. Alla lägenheter berörs och vi återkommer med mer precis information.

2021-06-16

 

 • Föreningens årsstämma genomfördes den 15 juni på gräsmattan vid övre grillen med Bo Tolander som ordförande. Totalt närvarade 25 personer. Stämman avslutades med grillad korv i solsken.
 • Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning samt resultatdisposition godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Valberedningens förslag till arvoden, ledamöter, och revisorer godkändes.
 • Till ny valberedning valdes Magnus Sombeck och Anna Fritzberg.
 • Solcellsproduktionen under maj 2021 var lägre än beräknad och uppgick till 16 353 kWh mot beräknade 18 400 kWh. Hittills under 2021 har produktionen uppgått till 43 396 kWh mot beräknade 44 349 kWh.
 • Arbetena på ytterportarna på Brunnsgatan 8-14 och Kungsgatan 23-25 kommer inom kort att påbörjas.

 

2021-05-06

 • De sista arbetena med utemiljön har nu avslutats. Med lite regn och solsken kommer nog det hela att bli bra. Bokningslista för båda platserna finns i korridoren till tvättstugorna.

 

 • Den totala solproduktionen under april månad har uppgått till 15 648 kWh mot beräknade 13 478 kWh. Hittills under året har vi producerat 27 043 kWh mot beräknade 25 949 kWh. En årlig service av anläggningarna genomfördes i april. Bl.a. har programvarorna uppdaterats. Vi undersöker nu vidare möjligheterna att sätta upp fågelskydd i anslutning till solcellerna.

 

 • På Brunnsgatan 8 – 14 kommer målning först under nästa år ske av de plåtar som sitter under de franska fönstren.
 • Stamspolning beräknas kunna genomföras i båda fastigheterna i oktober 2021.
 • Vi räknar med att vaccinationerna har gjort det möjligt för oss att ha vår årsstämma utomhus vid den övre grillplatsen den 15 juni.Om förutsättningar för en sådan stämma inte finns planerar vi om till stämma med poströstning. Vi återkommer med definitivt beslut i slutet av maj.

 

2021-04-08

 • Arbetena med utemiljön kommer inom de närmaste veckorna intensifieras. Start sker med rabatten längs planket på övre grillplatsen samt magnoliarabatten. Därefter kommer den nya rabatten vid nedre grillplatsen att iordningsställas.

 

 • Den totala solproduktionen under mars månad har uppgått till 9 584 kWh mot beräknade 7 673 kWh. Totalt under året har vi producerat 11 396 kWh mot beräknade 12 471 kWh. Snön på taken förhindrade produktionen under stor del av januari – februari.

 

 • Ny hyresgäst i Retorikhusets gamla lokal blir Waldorfförskolan i Nyköping ek.för. Skolan bedriver förskola i fastigheten på V Trädgårdsgatan 2 (gamla IOGT-lokalerna). Vår lokal ska användas som kontor och personalutrymme.

 

 • Palmblads har gjort en genomgång av våra tvättmaskiner och fläktar. Maskinerna är bra och några utbyten torde inte behöva ske inom en tioårsperiod.

 

 • På Brunnsgatan 8 – 14 kommer under våren en målning ske av de plåtar som sitter under de franska fönstren.

 

2021-03-10

 • Lamporna i stora garaget har nu bytts ut.
 • Lennanders har börjat arbeta med utemiljön. Rabatten på baksidan av Kungsgatehuset har nu delvis grävts upp för att ersättas med markduk och singel. Den nya rabatten vid nedre grillplatsen är troligen närmast i tur. Även området närmast mattstället ska befrias från buskrötter.
 • Vår egen elproduktion har varit mycket begränsad under januari/februari. Antingen har solen inte varit framme eller har snö blockerat solcellerna.
 • Föreningen registrerade tidigare ett särskilt konto hos Energimyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier. Värdet för dessa har nu konstaterats vara minimalt relaterat till försäljningsvärde. Därför har föreningen avslutat detta konto. Vidare har en egen utredning visat att föreningen inte omfattas av s.k. kvotplikt. Därmed behövs inte heller ett elcertifikatkonto för den funktionen. 
 • Enligt föreningens stadgar ska årsstämma hållas tidigast den 1 mars och senast den 30 juni. Vi planerar att hålla stämman troligast i juni månad och då om möjligt utomhus. Om inte blir det med poströstning eller digitalt.

2021-02-03

Sökes – nya medlemmar till styrelsen

Ta chansen att vara med och utveckla vår fina bostadsrättsförening!

Vi behöver nya medlemmar till styrelsen, vi söker personer som vill engagera sig och är intresserade av styrelsearbete och att utveckla vår förening.

Alla passar i styrelsen då vi behöver många olika kompetenser och perspektiv. Styrelsen är en viktig pusselbit i det goda boende som föreningen erbjuder – så ta chansen att påverka vårt boende och dess omgivning.

Du behöver inte vara expert för att söka – intresse och engagemang är det allra viktigaste! Styrelsen behöver alltid förnuftiga och drivna personer med vilja att lära sig. 

Är du intresserad så hör av dig med intresseanmälan. Vi söker dig, ung eller gammal, idérik, man eller kvinna. Arvode utgår.

Har du frågor angående vår styrelse och deras arbete så kontakta gärna Göran Källman (mobil 0730-201102) eller undertecknad så berättar vi mer. 

En aktiv styrelse gynnar alla i föreningen!

Hör gärna av dig innan 7 mars om du är intresserad.

Valberedningen

Magnus Sombeck, 070 – 362 52 48 eller magnus.sombeck@telia.com

 

På vår hemsida brf-skutskepparen52.se hittar du alltid aktuell information om vad som är på gång och om det händer något viktigt som påverkar dig och ditt boende.

2021-02-01

Vi har under den senaste tiden fått rapporter om övernattningar i trapphus och uppbrutna källarförråd.

För att undvika ”objudna gäster” ber vi er att kontrollera era källarförråd och vara extra noggranna med att portar eller källardörrar stängs ordentligt samt försäkra er om att det inte ligger nån snö eller sten som förhindrar att dörren stängs ordentligt.

/Styrelsen

            2021-01-25

           Motioner till föreningens årsstämma ska lämnas senast den 1 februari 2021.

           /Styrelsen

 

              2020-12-16

 • Föreningen ha lämnat nya momsdeklarationer för 2018 och 2019. Skatteverket har den 30 november godkänt de nya deklarationerna vilket innebär att vi har fått tillbaka 7 837 kr respektive 149 979 kr. Av det stora beloppet härrör 147 tkr från påförd moms vid installationen av solceller. Då viss del av solcellsproduktionen säljs vidare som IMD får vi avdrag för ingående moms på den delen.

 

 • Ida Lindell på Riksbyggen har gjort ett utmärkt förbättringsförslag för en delvis ny utemiljö – dvs. områdena runt övre och nedre grillplatserna. En ny rabatt ska anläggas vid nedre grillplatsen. Arbetena ska utföras i vår av Lennanders och blommor etc tillhandahålls av Oscarsbergs Trädgård AB.

 

 • Trappbelysningen på Brunnsgatan 16, 18 och 22 och på vind och källare har nu bytts ut av Caverion.

 

 • Belysningen i stora garaget kommer successivt att bytas ut.

 

 • Solcellsproduktionen under november 2020 var något lägre än den beräknade och blev 1 709 kWh mot beräknade 2 108 kWh. För jan – nov 2020 överstiger produktionen med god marginal den beräknade.

 

 • Retorikhusets gamla lokal är fortfarande outhyrd – förslag på tänkbara hyresgäster mottas tacksamt.

 

 

                              Styrelsen tackar för i år och önskar

                                   God Jul och Gott Nytt År!

 

 

              2020-11-06

 • Ytterportarna på Brunnsgatan 8-14 och Kungsgatan 23-25 att målas/lackas om i vår av Arnito Bygg & Måleri.
 • Offerter på förnyad utemiljö på övre och nedre grillplatserna, magnoliarabatten samt rabatten längs planket hämtas nu in. Just nu genomför Lennanders sedvanlig höstklippning med en ordentlig klippning vid nedre grillplatsen samt även grenfällning mot Brunnsgatan 24.      
 • Caverion håller på att byta trappbelysningen på Brunnsgatan 16, 18 och 22.
 • Målning av dessa trapphus genomförs i vår av Brunelius Måleri.
 • Lånet som omsattes 30 september las på 5 år med en ränta på 1,06 %. Amortering gjordes med 700 tkr.
 • Genom beslut tidigare i våras blev alla BRF som använde sig av IMD för sina boende skattskyldiga för moms för den försäljningen från februari 2018. Riksbyggen har lämnat skönsmässiga deklarationer till 0 kr för båda åren. Föreningen har nu begärt omprövning av besluten och lämnat nya rättade deklarationer.
 • Solcellsproduktionen under oktober 2020 var lägre än beräknad men för september och oktober blev produktionen 14 593 kWh mot beräknad 13 336 kWh. För hela år 2020 hittills överstiger produktionen med god marginal beräknad.
 • Retorikhusets gamla lokal är outhyrd – förslag på tänkbara hyresgäster mottas tacksamt.
 • På grund av rådande coronasituation ställer vi in luciaträffen i år.

 

 

2020-09-10

 • Föreningen sätter den 30 september om ett lån på Stadshypotek. Det nya lånet uppgår till 6 500 tkr efter en amortering på 700 tkr. Lånet löper på 5 år. Räntan just nu uppgår till 1,28 %.
 • Arnito Bygg & Måleri AB slutför just nu målningen av takfötter. Arbetet beräknas vara färdigt 30 september. Samma firma kommer nästa år också att lackera/olja om entrédörrarna till 60-talshusen.
 • Caverion Sverige AB kommer under hösten att byta ut armaturen i trapphus och vind i 80-talshuset till rörelsestyrd belysning. Även belysningen i källargångar kommer att bytas ut.
 • Lars Eriksson Symaskiner AB kommer att flytta till en mindre lokal. Ny hyresgäst är Ortopedteknik i Nyköping AB, ägare Håkan Hermansson. Avtalet ska gälla från 1 oktober.
 • Retorikhuset har nu permanent avflyttat från sin lokal på Brunnsgatan. Ny hyresgäst söks.
 • Den planerade stamspolningen i fastigheterna skjuts upp till våren 2021.
 • Förslag till upprustningar av grillplatserna kommer att tas in. Magnolian på övre grillplatsen kommer att tas ned i höst.
 • Solcellsproduktionen under augusti uppgick till 17 091 kWh mot beräknade 11 437 kWh, dvs. nästan 50 % högre än prognosen.

2020-08-10                   

                                                Information från Comhem:

Vi vill återigen påminna er om moderniseringen av tv där de analoga kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag.

För ytterligare information:

comhem.se/digitalisering

 

2020-07-16

 • Föreningen har nu målat om och oljat staketen mot grannarna på övre grillplatsen. En liten komplettering återstår.
 • En genomgång av uppställda cyklar har skett. Det finns fortfarande några cyklar som saknar de röda märkbrickorna.
 • Arnito Bygg & Måleri AB ska måla om takfötterna på bägge våra fastigheter. De börjar den 17 augusti på garagesidan och har den 30 september som slutdatum. De med små garage kommer tidvis att bli berörda av arbetet beroende på skyliftsarbete.
 • Rent generellt gäller att entréer och trapphus är utrymningsvägar i akutsituationer. Det är därför inte tillåtet att att placera lösa föremål där. Detta gäller även dörrmattor utanför ytterdörren. Snavrisken har visat sig vara stor när mattor är placerade i anslutning till trappan.En anmälan har kommit in till oss just beträffande dörrmattor. Nyligen uppstod ett elfel med mörker i en trappuppgång under flera timmar vilket ytterligare motiverar försiktighets-åtgärder. Ovanstående har sin grund i att förebygga olyckor, underlätta städning samt att öka framkomligheten för räddningstjänsten vid behov.Vad som sagts ovan gäller naturligtvis även samtliga källargångar.

De enda föremål som för trevnadens skull tillåts är de som föreningen placerar ut i entréerna, t.ex. stolar, blomster, tavlor.

 

Cykelrensning TVÅ!                         2020-06-23  

Nu är det allvar – våra cykelutrymmen är överfulla!                   Vi ber er släng/ta bort de cyklar ni inte kommer att använda!! Vi har idag gått igenom cyklar utomhus och i förråd och då funnit cyklar som märkts med röda märkbrickor men saknar namn.  Vissa cyklar saknar röda märkbrickor.

Cyklar utan komplett ifyllda namnbrickor kommer att tas bort efter sommaren!

 

/Styrelsen

 

 

          2020-06-11

 • Föreningens årsstämma genomfördes den 9 juni med fyra personer närvarande, däribland stämmans ordförande Bo Tolander. 30 poströster hade lämnats.
 • Styrelsens förslag till fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Valberedningens förslag till arvoden och ledamöter och revisor godkändes.
 • Ett inlämnat förslag till valberedare fanns. Magnus Sombeck som också valdes. Förslag lämnades att valberedaren till nästa år skulle försöka få med även någon eller några kvinnliga ledamöter i styrelsen. Magnus skulle även arbeta för kvinnlig representation i valberedningen.
 • Den lämnade motionen om rökning på uteplatsen avslogs, dvs. styrelsens förslag att även fortsättningsvis godkänna rökning på uteplatsen godtogs. Däremot föreslogs att styrelsen skulle arbeta för en annan lösning på uteplatsen, rökruta, skylt om att rökning undanbeds etc.
 • Föreningen kommer i juli att måla om det röda staketet mot närmaste grannen på Brunnsgatan. Vi målar om och återkommer om datum längre fram. I samband med målningen planerar vi också en grillkväll.

Dags för cykelrensning!                              200519                      

Områdets yttre nedre cykelparkering är överfull och cykelförrådet på Kungsgatan 23 är överfullt! Det verkar finnas cyklar som används väldigt sällan eller aldrig som upptar en del av utrymmena.

Släng de cyklar ni inte kommer att använda!

Ni som har cyklar stående ute och som vet med er att ni använder dem sällan:        Ställ in dem i något av våra små cykelförråd.

Det finns cykelförråd bland de små garagen både i huset på Kungsgatan och i det på Brunnsgatan. Det finns även förråd inne i trapphuset på Brunnsgatan 14 med ingång från baksidan. Vissa av oss har även tillgång till platser i det stora garaget, som inte är utnyttjat. Det finns också en utomhusparkering vid Brunnsgatan 22.

Vi gör nu en rensning av samtliga cyklar. I källaren (vid tvättstugorna) finns nyckelbrickor för märkning.

Alla cyklar ska märkas med RÖDA märkbrickor. OBS -de gamla gäller inte längre!

Brickorna ska fästas på valfritt ställe på cykeln och får sedan gärna sitta kvar. Vid märkningen ska efternamn, adress samt lägenhetsnummer skrivas ut. Så här kommer det att gå till

 • Under veckorna 22 – 24 ser vi boende till att våra cyklar är märkta. Om en granne är bortrest under denna period och vi vet med oss att de äger en viss cykel kan vi gott hjälpa dem med att märka upp denna.
 • Under vecka 25 transporteras de cyklar bort som inte blivit uppmärkta.
 • I tre månader står dessa deponerade i ett förråd – efter tre månader lämnas de till återvinning.

Om någon skulle missa att märka upp sin cykel går det naturligtvis att få den tillbaka från deponin. Kontakta då någon i styrelsen.

Styrelsen

 

Underlag till ordinarie föreningsstämma i BRF Skutskepparen 52 den 9 juni 2020 kl 18.00 i Kajutan.

På styrelsemöte den 6 maj beslutade styrelsen att röstning vid årsstämman 2020 ska kunna ske genom poströstning. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening lämna poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Coronapandemi. Genom de tillfälliga bestämmelserna kan antalet stämmodeltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna under rådande omständigheter får ett så stort inflytande som möjligt.

Styrelsen uppmanar därför samtliga medlemmar att lämna en poströst för att minska risken för smittspridning.

 Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid stämman. Skulle medlemmen trots avlämnad poströst närvara vid föreningsstämman anses poströsten ogiltig.

Poströsten ska lämnas senast den 7 juni 2020 i någon av föreningens brevlådor – i källaren vid tvättstugorna eller på Kungsgatan 25 eller e-postas som scannat dokument till: styrelsen@brf-skutskepparen52.se

Styrelsen hoppas kunna genomföra årsstämman med minsta antal personer som

krävs för en stämma, dvs. fyra personer.

 

Följande handlingar inför stämman bifogas med detta underlag:

Dagordning

Årsredovisning för 2019 med revisionsberättelse

Förslag till styrelse och revisorer

Förslag till arvoden

Motion och styrelsens yttrande över motionen

Formulär för poströstning

Handlingarna har delats ut till samtliga medlemmar.

Styrelsen

2020-05-15

UTRENSNING AV KÄLLARGÅNGAR, CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM

På torsdag den 14 maj kl. 9 slänger vi allt obehörigt material som – konstigt nog – har placerats i våra källargångar.

I cykel- och barnvagnsrum slänger vi allt som inte hör ihop med cyklar eller barnvagnar. Här finns t.ex. pulkor och dylikt.

/Styrelsen200512

 

Information från styrelsen med anledning av corona och

ordinarie föreningsstämma i BRF Skutskepparen 52

Snart är det dags för vår föreningsstämma. Enligt lag och stadgar ska ordinarie föreningsstämma hållas senast den 30 juni. Vi har beslutat att hålla vår årsstämma den 9 juni.

På grund av rådande coronapandemi har Riksdagen infört en tillfällig lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman i stället för att närvara personligen. Poströstning är genom lagen möjlig oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.

Vi kommer inom kort att kalla till stämma, eftersom styrelsen måste göra det enligt lag. Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen, utan att istället utnyttja möjligheten att poströsta. Detta för att minska smittspridningen så gott det går inom vår förening och ta hänsyn till varandra.

Du kommer inom kort att få de handlingar som rör årsstämman, inklusive en blankett för poströstning. 

Vi har valt att i år inte lämna några förslag från styrelsen, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma är det möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående coronapandemins utveckling och återkommer med mer information, om det blir aktuellt.

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till styrelsen på styrelsen@brf-skutskepparen52.se eller personligen till någon i styrelsen.

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och en så lite smittsam miljö som möjligt, i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för BRF Skutskepparen 52

Nyköping 2020-05-07

 

 

 

2020-05-02

 • Väggar och tak i stora garaget har nu målats om. Bilmarkeringarna på parkeringsplatserna utomhus kommer att målas om i början av maj. Samtidigt kommer ytterportarna på Brunnsgatan 8-14 och Kungsgatan 23-25 att lackas om.

 

 • Trappan vid miljöhuset och rabatten vid Körkortscenter har nu gjorts om genom Argi Bygg och Måleri AB. Gräsytorna närmast kommer att återställas.
 • Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher med anledning av coronapandemin. Styrelsen har nu beslutat att medge dels den tillfälliga rabatt för hyreskostnader som regeringen beslutat om, dels medge en ytterligare rabatt.

 

 • Föreningen medger nedsättning av bashyran (grundhyra och index) för perioden april – juni 2020 för Lars Eriksson Symaskiner AB, Körkortscenter AB och Salong Together AB. Vi får under hösten tillbaka 25 % av de  belopp som satts ned.
 • Det lån på SHB som nu uppgår till 2 775 000 kr har omsatts den 30 april, till ett nytt treårslån på 2 735 000 kr, dvs. vi gör en amortering på 40 000 kr. Räntan på det nya lånet uppgår till 1,25 %.

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 9 juni. På grund av coronapandemin har Riksdagen infört en tillfällig lag som gör det möjligt att poströsta inför stämman i stället för att närvara personligen. Vi kommer att genomföra vår stämma genom poströstning och hur den ska ske kommer närmare information inom kort.

                2020-03-24

 

 • Ragnsells kommer att genomföra högtrycks-spolningar av avloppsledningarna. Ännu oklart när arbetet utförs.
 • Under veckan 20–24 april kommer väggar och tak i stora garaget att målas om och garaget ska då vara tömt, på bilar och annat! Någon dag under veckan före kommer Lennanders att städa och redan då ska garaget vara heltomt.
  Samtliga bilmarkeringar på parkeringsplatserna utomhus och i garaget kommer att målas om. Närmare tidsangivelser kommer senare.
 • Ytterportarna på Brunnsgatan 8-14 och Kungsgatan 23-25 kommer att lackas om
  .
 • Föreningen skjuter på årsmötet i NK-villan. Nytt preliminärt datum är 9 juni. Vi återkommer om anmälan m.m.
 • Comhem meddelar följande på sin hemsida:

”Med anledning av Coronavirusets spridning skjuter vi upp övergången från analoga till helt digitala kanaler till den 8 september 2020. Allt för att inte bidra till ökad oro”.

2020-03-03

 

 • Ragnsells kommer att genomföra högtrycks-spolningar av spillvattenledningarna. Ännu oklart när arbetet utförs.
 • Under februari producerade vi 3 521 kWh egen solenergi mot beräknade 3 413 kWh.
 • Under april kommer stora garaget att målas om och ska då vara tomt och kommer inte heller att kunna utnyttjas för parkering.
 • 16 april kommer föreningen att hålla årsmöte i NK-villan. Vi återkommer om anmälan m.m.
 • Gångarna utanför källarförråden utnyttjas som förråd. Inga lösa föremål får placeras där! Föremålen ska forslas bort av ägarna!
 • Rabatten utanför Körskolan kommer att göras om och få samma utseende som rabatten utanför Kungsgatan 23 – 25.
 • Naturvårdsverket har beviljat föreningen 58 125 kr i bidrag för laddplatser för elfordon. 

         2020-02-24

        

Meddelande från Comhem:

Den 26 maj 2020 blir TV-utbudet i er fastighet helt digitalt.

Cirka 40 % i Com Hem-hus har ett digital-tv-abonnemang och tittar redan digitalt.

Övriga kan idag se ett antal kanaler både analogt och digitalt utan abonnemang.

De som idag tittar analogt behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har

en äldre tv kan behöva skaffa en nyare eller komplettera sin tv med en digital-box för

att kunna se sina kanaler.

De fria digitala kanalerna är:

 

Läs mer: https://www.comhem.se/tv/digitalisering

       

 

          2020-02-05

 • Föreningen tar nu in offerter för högtrycks-spolningar av spillvattenledningarna i fastigheterna Brunnsgatan 8 – 22 och Kungsgatan 23 – 25. Arbetet kommer att påverka samtliga lägenheter.
 • Samtliga utom ett av de påpekanden som gjordes vid OVK-besiktningen under nov-dec har nu åtgärdats. Kvar är endast ett arbete i Fondkistans lokaler.
 • Under januari producerade vi 1 521 kWh egen solenergi mot beräknade 1 385 kWh.
 • Vill du hyra föreningens gästlägenhet kontaktar du numera bara Marianne Cronvall. Telefon 070-678 4454 eller mail marianne.cronvall@gmail.com

     2020-01-08

 • På föreningens hemsida finns nu en uppdaterad version av installationen av solcellerna. Under perioden juli-december 2019 har solelsproduktionen uppgått till 49 022 kWh, varav vi själva använt 30 696 kWh och följaktligen sålt vidare 18 228 kWh. Vår totala elkonsumtion har varit 172 572 kWh.
 • Laddstationerna för elbilar har nu installerats med fyra laddplatser inomhus och två utomhus. Du som har parkeringsplats kan byta till en laddplats om du vill köpa el- eller hybridbil. Du som står på kö får den möjligheten när du tilldelas parkeringsplats.
 • Styrelsen har beslutat anta en offert om ombyggnad av trappan vid miljöhuset. Arbetet påbörjas under våren.
 • De medlemmar som lånat pengar av föreningen för balkongrenovering får nu i sina brevlådor besked om erlagd ränta och amortering under 2019.
 • Föreningen har omsatt det tidigare lånet på 6,5 mkr den 30 december hos Stadshypotek till räntan 1,48 %. Lånet löper på fem år. Amortering har samtidigt skett med 300 tkr.
 • Föreningen har antagit en policy beträffande GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR inkluderar även bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Enligt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar har bostadsrättsföreningar således skyldighet att föra vissa register och förteckningar. Policyn hittar du på vår hemsida under meny: ”Föreningen>GDPR-policy för Brf Skutskepparen 52” eller via länken http://brf-skutskepparen52.se/?page_id=215
 • Styrelsen påminner om att motioner till årets stämma ska lämnas senast den 1 februari.
Uppdatering 2019-12-22 

Com Hem och TV4 har under lördag 21 december arbetat med att slutföra grundavtalet gällande TV4 samt ett antal ytterligare kanaler. Detta innebär att vi åter börjat distribuera TV4 i det grundutbud som levereras via er fastighetsägare sent på lördagskvällen den 21 december. Detsamma gäller för Sjuan och TV12 för de kunder som tidigare hade dessa kanaler i sitt utbud.

Överenskommelsen omfattar i nuläget inte alla TV4:s kanaler och de av era boende som abonnerar på individuella betal-tv tjänster som påverkas kommer att få information om detta separat.

”Det är ett stort framsteg att vi nu har säkrat rättigheter för de kanaler som vi vet att våra kunder uppskattar mest. Vi har fortfarande delar kvar att förhandla med TV4, men med ett grundavtal på plats för det mest populära kanalutbudet kan vi nu slutföra diskussionerna utan att tittarna drabbas i lika stor utsträckning. Jag beklagar återigen hur de har påverkats den senaste veckan, och ser verkligen fram emot att nu kunna tända upp TV4 igen under söndagen,” säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Vi kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt och där finns även en länk till aktuella frågor och svar.

Jag vill passa på att tacka alla er som hjälpt till att vidarebefordra information och svara på frågor från era boende. Självklart beklagar vi hur ni och era boende påverkats men ser nu fram emot en jul med många av TV4:s kanaler åter på plats i utbudet.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

2019-12-17 kl. 20.45

Driftstörningarna hos Comhem är nu avhjälpta. Både  Internet och Tv-tjänster fungerar åter normalt.

2019-12-12

Läs om Solcellsprojektet som nu är avslutat under menyn:

Föreningen>Avslutade projekt>Solcellsprojektet 2019 eller klicka på länken: Solcellsprojektet

Information om TV4-kanalerna och C More       2019-12-11
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Med vänliga hälsningar,
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem

2019-12-04

 • Vi har nu fått beslut om bidrag för solcellsprojektet. Bidraget uppgår till 353 tkr. November månad var en väldigt solfattig månad och solelsproduktionen uppgick bara till hälften av beräknad produktion, dvs. 1 100 kWh.
 • Laddstationerna för elbilar beräknas installeras i december. Den extra avgiften för att utnyttja laddplatsen kommer att bli 250 kr/månad. Efter ett år kommer vi att utvärdera storleken på avgiften.
 • Budget för år 2020 har antagits. Någon avgiftshöjning kommer inte att ske.
 • Nyköpings kommun har meddelat att man kommer att uppföra en nätstation på Kungsgatan 30 (Slottsvakten 3).

2019-11-12

 • Solcellsprojektet har nu gått i mål. Totala investeringen uppgick till 1,8 mkr och vi ansöker nu att få utbetalt beviljat bidrag på 20 %, dvs. 360 tkr. Under augusti – oktober har vi producerat 32 000 kWh varav vi själva utnyttjat 21 000 kWh och sålt återstoden 11 000 kwh till Vattenfall. Värdet av produktionen kan beräknas till ca 35 tkr.
 • För befintliga och kommande elbilar har styrelsen beslutat att installera tre laddstationer med laddstyrkor på 3,7 kW. Det kommer att bli fyra laddplatser i stora garaget och två utomhus. Statligt stöd erhålls med 50 % av installationskostnaden som uppgår till ca 115 tkr.
 • Under våren kommer målning av takfötter och gavelspetsar att ske. Vidare kommer väggar och tak i stora garaget att målas.
 • Föreningen har Adventsmingel i NK-Villan den 1 december. Närmare information kommer inom kort.

2019-10-01

 • Offerter från elleverantörer har tagits in för avtal om köpt och såld el. Styrelsen anser att Vattenfalls villkor är bäst för närvarande och tecknar därför ett ettårsavtal med dem från den 1 oktober 2019.
 • Styrelsen har fått en offert för installationer av några laddboxar/laddstolpar till bilar. Vi inväntar flera.
 • Föreningen har hittills bara fått en offert för arbetet med ny trappa vid miljöhuset. Vi har svårt att hitta någon som vill göra arbetet och skjuter därför på jobbet.
 • De cyklar som nu är omärkta kommer att ställas in i ett förråd idag.

2019-09-04

 • Takarbetena har avslutats. Slutbesiktning av solcellsarbetet har gjorts och några justeringar måste ske i elcentralerna för att bättre ventilation ska erhållas. Rummen blir varma av de installationer som gjorts. Offerter från elleverantörer ska tas in för förnyade avtal för köpt el och vår egen sålda.

Produktion av solel har kontinuerligt skett för augusti och framåt.

Föreningens totala elkonsumtion för augusti uppgick till 24 334 kWh, av denna producerade och använde vi själva 10 996 kWh och vi matade in på elnätet 6 778 kWh.

 • På våra portar och på dörrarna till elcentraler finns nu denna skylt som är en varnings- och informationsskylt att solcellsanläggningar finns i fastigheten. Varningsmeddelandet berör i första hand brandförsvaret.

Photovoltaic – solceller.

 • Styrelsen tar nu in offerter för installationer av några laddboxar/laddstolpar till bilar.
 • Av föreningens stadgar § 5 framgår att föreningen bl.a. kan ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av en lägenhet. Avgiften får uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet för helt år (för 2019 46 500 kr). Styrelsen beslöt att införa avgiften på andrahands-upplåtelser från den 3 september 2019.
 • Cykelmärkning av samtliga cyklar ska ske med gula märkbrickor. Se separat information!

Dags för cykelrensning!                                   190904                      

Områdets yttre cykelparkering är överfull och i vissa fall verkar där finnas cyklar som används väldigt sällan som upptar en del av utrymmet. Ni som har cyklar stående ute, och som vet med er att ni använder dem sällan, ombeds ställa in dem i något av våra cykelförråd. Det finns cykelförråd bland de små garagen både i huset på Kungsgatan och i det på Brunnsgatan. Det finns även förråd inne i trapphuset på Brunnsgatan 14 med ingång från baksidan samt ett antal platser i det stora garaget.

Vi gör nu en rensning av samtliga cyklar. I källaren (vid tvättstugorna) finns nyckelbrickor för märkning.

Alla cyklar ska märkas med GULA märkbrickor. OBS -de blå gäller inte längre!

Brickorna ska fästas på valfritt ställe på cykeln och får sedan gärna sitta kvar. Vid uppmärkningen ska efternamn, adress samt lägenhetsnummer skrivas ut. Efter rensningen hoppas vi att alla cyklar är märkta och ordentligt uppställda i cykelrum eller cykelställ.

Så här kommer det att gå till

 • Under veckorna 36-38 ser vi boende till att våra cyklar är märkta. Om en granne är bortrest under denna period och vi vet med oss att de äger en viss cykel kan vi gott hjälpa dem med att märka upp denna.
 • Under vecka 39 transporteras de cyklar bort som inte blivit uppmärkta.
 • I tre månader står dessa deponerade i ett förråd – efter tre månader lämnas de till återvinning.

Om någon skulle missa att märka upp sin cykel går det naturligtvis att få den tillbaka från deponin. Kontakta då någon i styrelsen.

Styrelsen

2019-08-07

 • Tak- och solcellsarbetena håller på att avslutas. Slutbesiktning har skett av takarbetet och enbart några detaljer som ska åtgärdas har påpekats. Slutbesiktning av solcellsarbetet sker den 15 augusti och därefter kommer avtal skrivas med någon elproducent.
 • En offert har hämtats in för arbetet med ny trappa mittemot miljöhuset. Priset var alltför högt har vi bedömt och vi tar in ytterligare offerter.
 • Föreningen har fått ett nytt beslut från kommunen avseende fastigheten Slottsvakten 3. På den nordvästra fasaden kommer en belyst skylt monteras med företagets logga ”Nyköping Brewing”. På samma fasad ska ett fönster byta plats med en ytterdörr.

Fastigheten Skutskepparen 37 (Västra Trädgårdsgatan 19B) har fått bygglov för tillbyggnad av enfamiljshus.

Kommunen ska under augusti och september (preliminärt!) renovera Fiskbron och då ska själva träöverbyggnaden bytas ut och bron återställas likt tidigare. Förstärkning ska ske av stenmuren för att förhindra ytterligare erosion.

 • Cykelmärkningskampanjen skjuter vi upp till september.

 

 

 

NYA AVSTÄNGNINGAR!

På torsdag den 27 juni kommer hela nedre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.

Kranbilen kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.

In- och utpassering i de enskilda garagen är inte möjlig.

Inte heller kan någon passage ske från övre parkeringen ut på Kungsgatan.

Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

 

OBS        JULI MÅNADS AVIER

 Riksbyggen har nu skickat ut felaktiga avier beträffande de nya avgifterna för lokaler, p-platser och garage som tidigare aviserats för.

Nya avier kommer att sändas ut i början av nästa vecka.

Dvs. Bortse från de felaktiga avierna!

Styrelsen 190614

 

Styrelsen

190714

 

 

 

 

2019-06-05

 • Tak- och solcellsarbetena går framåt – i stort sett enligt plan. Hela arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.
 • Övre parkeringsplanet har nu varit avstängt några gånger. Vid ett par tillfällen nästa och nästnästa vecka kommer nedre parkeringsplanet att vara avstängt. Passering är då inte heller möjlig till och från övre planet. Närmare tidpunkt återkommer vi till.
 • Föreningen har fått möjlighet till ”Granne-yttrande” avseende ändrad användning av fastigheten Slottsvakten 3 under fem år. Tanken är att fastigheten ska utnyttjas som ”bryggpub” eller som sägs i ansökan ”En bryggpub där maten och servicen inspirerar till nyfikenhet och möten, en självklar plats för den lokala befolkningen.”

Föreningen tillstyrker den begärda ansökan.

 • Då antalet omärkta och ”trasiga” cyklar nu börjat öka igen kommer vi att genomföra en cykelmärkningskampanj inom någon vecka. För att äldre cyklar, som ägts av tidigare bostadsrättshavare men blivit kvar här, kommer vi denna gång begära märkning av samtliga cyklar med en ny markering.

 

AVSTÄNGNING IGEN!

 

På onsdag den 5 juni kommer hela övre parkeringsplatsen att vara otillgänglig mellan kl 7 och 16.

Kranbilen kommer att blockera hela parkeringsytan för att ta ner och upp takpannor.

De bilar som är parkerade på utomhusplatserna måste flyttas. In- och utpassering i övriga garage – både enskilda och i storgaraget – är inte möjlig.

Flyttning av bilar måste alltså ske före kl 7.

 

Styrelsen

190530

 

 

 

 

190516

2019-05-07

 • Vi påminner om föreningens årsstämma som hålls den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Separat har utdelats kallelse, dagordning etc.
 • Takrenoveringen rullar på enligt plan. Den 17 maj ska taken till Brunnsgatan 16 – 18 vara klara. Solcellerna är på väg från Kina och ska ankomma till Rotterdam för att därifrån gå per lastbil till oss.

Elarbetena i undercentralerna i källarplanet har påbörjats. Arbetena medför att elen stängs av under några timmar vissa dagar. Information kommer ett par dagar i förväg.

 • Som en del av er har märkt har vi fått problem med värmepumpen på Kungsgatan 23. Troligen behöver kompressorn bytas ut. Förhoppningsvis ska varmvatten och värme fungera normalt under reparationstiden.
 • För den som planerar att använda någon av grillplatserna med lite fler personer kommer bokningslistor till ”Övre” och ”Nedre” grillplatserna att finnas på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Man kan om man vill ansluta mobiltelefoner till de porttelefoner som finns vid entréerna.

Meddela Garry eller Anders om ni är intresserade så får vi samordna installationerna.

 • Ett antal fågelholkar kommer inom kort att placeras ut på husens baksidor.Anne Fredriksson avgår som “husfru” för Kajutan vid årsstämman och då övergår uppgiften till Marianne Cronvall.
 • Styrelsen har beslutat göra några smärre justeringar för avgifterna avseende parkeringsplatser, egna garage, storgaraget och uthyrda förråd från den 1 juli 2019.

Parkeringsplatserna utomhus höjs från 190 kr/månad till 200 kr/månad. Enhetliga avgifter tas ut för egna garage, 450 kr/månad respektive 400 kr/månad i storgaraget. Uthyrda förråd höjs normalt till 150 kr/månad.

De som är berörda av ändringarna får separata meddelanden.

 

 

Styrelsen

 

2019-04-17

 

 • Föreningens årsstämma kommer att hållas den 20 maj kl. 18 i NK-villan. Närmare information med kallelse, dagordning etc kommer i början av maj.
 • Som ni ser har takrenoveringen påbörjats genom att en ställning ställts upp utanför Brunnsgatan 18. Det blir bl.a. en ställning framöver utanför Körkortscenters lokal ut med Kungsgatan. Förhoppningsvis är tak och solceller på plats i mitten av juli. Den definitiva solcellsplanen är ännu inte klar.De gamla pannorna tas ned och de nya tas upp med hjälp av en lyftkran. Det innebär att innergården kommer att bli avstängd mellan 9-13 några dagar i sommar. Information kommer att lämnas ett antal dagar i förväg.
 • Alla har separat fått information från Riksbyggen att ni kan gå in på Riksbyggens hemsida och därifrån vidare till BRF Skutskepparen 52. Vi (föreningen) lägger inte upp någon egen information, utan där finns bara uppgifter från Riksbyggen. Man kan där se sina personliga avgiftsavier.

Vi har förändrat lite på vår vanliga hemsida, så gå gärna in där och titta

(brf-skutskepparen52.se)

 • Vi har hittills använt oss av Swedbank för vårt transaktionskonto i Riksbyggen. Turerna som inträffat i Swedbank föranleder oss att byta bank. Riksbyggen erbjuder Handelsbanken som enda alternativ till Swedbank och vi kommer därför att byta till Handelsbanken.
 • De tavlor etc som finns i trappuppgångarna kommer att bytas ut till foton – relaterade till ”trakten”.

TAKRENOVERING                         20190411

 Arbetet med takrenovering kommer att påbörjas under nästa vecka. Start sker på taket på Brunnsgatan 20-22 för att därefter tak efter tak fortsätta ned till Brunnsgatan 8. Den preliminära tidsplanen för hela arbetet omfattar tiden fram till och med delar av juli.

De första arbetsmomenten är att sätta upp en byggnadsställning och montera takskydd. Själva takbytet inleds först efter påsk.

Vi återkommer med en mer detaljerad plan när arbetet kommit igång.

 

/Styrelsen

 

2019-03-18

 

 • Vid föreningens extrastämma i dag beslöt de närvarande enhälligt att genomföra renovering av tak och installera solceller. Antalet avgivna röster var 30.
 • De som är intresserade av de underlag som redovisades på stämman kan anteckna sig på den lista som finns uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugorna.
 • Ur ekonomisk synvinkel kan sägas att föreningen idag har banktillgodohavanden, som kan användas för takrenovering och solceller, på 3,3 mkr.

Kostnaderna för dessa investeringar kan beräknas till 2,4 mkr respektive 1,8 mkr, dvs. totalt 4,2 mkr. Föreningen har då tagit höjd för vissa kostnadstillägg. Det kommande lånebehovet borde alltså understiga 1 mkr.

 

2019-03-13

 

 • Som framgått av separata handlingar har vi beslutat om en extra föreningsstämma den 18 mars. De praktiska detaljerna för mötet diskuterades.
 • Den felaktiga magnetventilen i värmefläkten i det stora garaget har bytts. Det kommer att ta ett antal månader innan golv och väggar helt har torkat upp.
 • Styrelsen beslöt undersöka möjligheterna att sätta upp ett antal fågelholkar – av olika storlekar – på innergården.

Extra föreningsstämma

måndagen den 18 mars 2019 kl. 18.30 i NK-villan

Styrelsen anser att föreningen nu ska renovera taken på våra fastigheter och installera solceller på delar av taken.

Underlagen för beslutet redovisas vid stämman.

Stämman ska således fatta beslut om föreningen i år ska byta tak och installera solceller.

Du får en personlig kallelse till den extra föreningsstämman.

 

 

Nyköping 2019-02-25

                                  

/Styrelsen

 

 

2019-02-14

 

 • Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder blir inte klart förrän en besiktning av takunderlaget kan genomföras. Förhoppningsvis kan en besiktning genomföras inom några veckor nu när snön är borta.
 • Nya lysrörsarmaturer har satts upp på Brunnsgatan18 då de gamla upphört att fungera.
 • Kondens har bildats i bortre delen av stora garaget beroende på att en magnetventil i värmefläkten slutat att fungera. Ventilen byts så snart som möjligt.
 • Den årliga servicen av portarna på de enskilda garagen kommer att genomföras under v. 9. De som är berörda kommer att få närmare meddelande. Garagen bör vara biltomma när servicen sker.

2019-01-22

 

 • Föreningen av har nu fått in anbud för solcells-installationer. Utvärdering av anbuden för både takrenovering och solceller pågår. Styrelsens förslag till åtgärder kommer inte att vara klart förrän i februari.Ett beslut kommer att tas först vid en föreningsstämma.Det statliga stödet för solcellsinstallationer har under 2018 uppgått till 30 % av kostnaden och i den M/KD-budget som togs i december reducerades stödet till 15 % för investeringar under 2019. Hur den nya regeringen ställer sig till stödnivå är f.n. oklart.
 • Styrelsen vill påminna om att motioner till årets stämma ska lämnas senast den 1 februari 2019.

 

2019-01-11

 

·         Anbud för omläggning av taken har lämnats av tre intressenter. Vi ska nu göra en kompletterande besiktning av takbeläggningarnas status. Preliminär bedömning av takrenovering och solcellsinstallationer tas efter det att anbuden för solceller lämnats den 17 januari.

·         Fortsatt diskussion har skett om kommande installationer för laddning av elbilar. Styrelsen beslöt att avvakta dels med tanke på osäkerheten med statliga bidrag just nu, dels oklarheten om intresset hos medlemmarna. Initialt kommer framöver laddstationer att uppföras i storgaraget. Är du intresserad prata med Alexander Källström.

·         Styrelsen har diskuterat dels en ev. höjning av månadsavgifterna, dels en justering av avgifter för lokaler och parkeringsutrymmen. En höjning kommer att aktualiseras först den 1 juli. Beslut tas i mars.

·         De medlemmar som lånat pengar av föreningen för balkongrenovering får i dagarna i sina brevlådor besked om erlagd ränta och amortering under 2018.

·         Trapphusen i 80-talshuset har nu fast belysning dygnet runt. Offerter ska tas in för omläggning till rörelse- och ledbelysning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre nyheter har flyttats och finns att läsa under menyn ”Arkiv” eller via länken: http://brf-skutskepparen52.se/?page_id=698