Bostadsrättsförsäkring

 

2015-05-22

Föreningen har sina fastigheter försäkrade i Länsförsäkringar Södermanland. Som tillägg till fastighetsförsäkringen har föreningen också en bostadsrättsförsäkring för samtliga bostadsrättslägenheter. Denna kompletterar således din hemförsäkring och ger ett skydd för bostadsrätten.

Komplementförsäkringen omfattar fast inredning som du själv har bekostat i bostadsrätten (t.ex. tvättmaskin) och egendom i bostadsrätten som tillhör bostadsrättsföreningen (t.ex. spis) och som du är reparations- och underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar (§ 5). Denna skyldighet innebär att bostadsrättshavaren svarar för underhåll i bostadsrätten och i kök och badrum för bl.a. vitvaror, fläkt, disk- och tvättmaskin.

Genom egendomsskyddet i bostadsrättsförsäkringen ersätts skador genom bl. a. brand, stöld och skadegörelse, vatten (läckage), skador på installationer och glasrutor samt skador vid plötsliga och oförutsedda händelser. I försäkringen ingår även ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Försäkringen gäller inte för den del av skada som kan ersättas genom fastighetsförsäkringen. Både den fasta inredning, som du bekostat själv, i bostadsrätten och den egendom i bostadsrätten som tillhör bostadsrättsföreningen är fullvärdeförsäkrade. Åldersavdrag görs dock för alla skador på byggnadsdelar. Även maskinella utrustningar definieras försäkringsmässigt som byggnadsdelar. Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget högst 10 000 kr.

Om du skulle få en maskinskada på en frys, och varor i frysen förstörs, ska maskinskadan regleras genom föreningens bostadsrättsförsäkring och de frysta varorna (lös egendom) genom din hemförsäkring. Normalt uttas i dessa fall endast en självrisk.

Har du din hemförsäkring i Länsförsäkringar gäller, att du vid skada, utöver din hemförsäkrings grundsjälvrisk, vilken f.n. uppgår till 1 500 kr (vid läckage 3 000 kr), själv får stå för det åldersavdrag som kan förekomma vid olika installationer etc.

Aktuellt villkor för Kollektiv Bostadsrättsförsäkring hittar du på:

Kollektiv borätt 140922.pdf

 En skada i din bostad ska alltid anmälas till föreningen för prövning om skadan ska regleras genom föreningens fastighetsförsäkring.

Kontrollera att din hemförsäkring omfattar en kollektiv bostadsrättsförsäkring – premien för den delen ingår i din avgift till föreningen.