Felanmälan

Lennanders FastighetsFörvaltning har ansvaret för förvaltningen av våra fastigheter.

Det innebär att felaktigheter i fastigheten, såväl inre som yttre, skall anmälas till Lennanders.
Det skall göras på tel. 0155-29 19 80 eller via mail till fredrik@lennander.se

Har du synpunkter på fastighetens skötsel i största allmänhet eller önskemål
om ”större” åtgärder på fastigheten, bör du kontakta någon i föreningens
styrelse eller lägga en motion till föreningens årsstämma.

Har du ett ärende av brådskande karaktär har Lennanders en jourverksamhet dygnet runt på tel. 070-651 06 33.
Detta gäller naturligtvis inte vid personskador, brand eller liknande händelser.

Vid t.ex. utelåsning eller annat behov av reservnyckel kan du kontakta
Lennanders jour (förutsätter att du som bostadsrättshavare inte har monterat in ett
eget separat lås).

Kostnaden för en ”utryckningsinsats”, som en felanmälan eller jourkontakt kan föranleda,
faktureras den som i egenskap av bostadsrättshavare eller hyresgäst har ansvaret för egendomen/händelsen.
Ex: akut ”nyckelhjälp”, sön- och helgdagar samt vardagar utanför gängse arbetstid,kostar ca 6-700:- + moms