Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Enligt Lag om Skydd mot olyckor har fastighetsägaren, dvs i vårt fall bostadsrättsföreningen, samt de som nyttjar fastigheten, dvs våra bostadsrättshavare och hyresgäster, det fulla ansvaret för brandskyddet inom fastigheten. Ansvaret innebär att i skälig omfattning vidta åtgärder för att förebygga brand och för att begränsa skadekonsekvenserna till följd av brand.

Genom att systematiskt arbeta med brandskydd skapas medvetenhet och förståelse för risker i och på fastigheten.

En tolkning av lagen innebär att bostadsrättsföreningen ansvarar för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta utrustning medan lägenhetsinnehavare resp. lokalinnehavare svarar för att lägenheten/lokalen används på ett ansvarsfullt sätt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut skriften Brandsäkerhet i flerbostadshus, där man tar upp de flesta frågorna som rör säkerhet. Frågor om brandsäkerheten kan diskuteras med föreningens kontaktperson för brandskydd.

Brandskyddspolicy för Brf Skutskepparen 52

Bostadsrättsföreningen ska på ett systematiskt sätt arbeta med brandskyddet inom fastigheten. Detta innebär bl.a. att, genom investeringar i och funktionskontroller av byggnaderna och dess brandtekniska installationer samt genom information till de boende, uppfylla gällande lagkrav och därigenom begränsa brandriskerna.

Åtgärderna kommer därmed också att bidra till en ökad personlig trygghet för alla boende och verksamma inom fastigheten.

Felaktigheter av olika slag, gällande branddörrar, dörrstängare, ur brandsynpunkt olämpliga förvaringar etc. ska anmälas till styrelsen.

Brandskadeförebyggande utrustning och åtgärder

Här följer några förebyggande exempel:

–  Brandvarnare

Minst en brandvarnare i varje lägenhet. Föreningen har för några år sedan låtit installera brandvarnare i varje lägenhet. Bostadsrättshavare respektive hyresgäst ansvarar för batteribyte och övrigt underhåll av brandvarnare.

Vid tvättstugorna har installerats tre seriekopplade brandvarnare med placering, dels i lilla gången mot toaletten, dels i källargången.

–  Brännbart material

Barnvagnar, kartonger eller dylikt får inte förvaras i entréer och trapphus (utrymningsvägar) eller källargångar.

–  Cyklar

Får inte placeras i utrymningsvägar som entréer eller trapphus. Använd därför de cykelrum som finns.

–  Rollatorer

Får inte placeras på ett sätt som försvårar utrymning.

– EU-mopeder, motorcyklar och övriga motordrivna fordon

Får inte placeras i cykelrum eller källarförråd. Förvaring inomhus får endast ske i stora garaget (under ”Bryggan”) eller i annat garage för motorfordon.

–  Grillning på balkong

Får endast ske med elgrill (lyssna gärna med grannen om din grillning stör).

–  Förvaring av brandfarliga och explosiva varor

Iaktta föreskrifterna i informationen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Informationen finns i miljöhuset.

– ”Heta arbeten”

Svetsning, arbete med sliprondell eller liknande – rådfråga ditt försäkringsbolag.

Om trots allt en brand skulle uppstå är det viktigt att veta hur man ska agera. I respektive trappuppgång finns information från Räddningsverket om vad du ska göra.

 

Grundregeln är:              
 RÄDDA – VARNA –  LARMA –  SLÄCK