GDPR-policy för BRF Skutskepparen 52

s54-rund

 

Personuppgiftslagen (PUL) ersattes under 2018 med GDPR (General Data Protection Regulation), en dataskyddsförordning. GDPR inkluderar även bostadsrättsföreningar och deras medlemmar. Enligt bostadsrättslagen  9 kap. 8 – 11 §§ och lagen om ekonomiska föreningar 5 kap. 6 – 8 §§ har bostadsrättsföreningar således skyldighet att föra vissa register och förteckningar.

Syfte

Vi hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med denna policy är att göra tydligt hur vi i föreningen behandlar medlemmarnas uppgifter. Härigenom klargörs också vilka uppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem.

Bakgrund

Som bostadsrättsförening har vi skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen som t.ex. föra medlems- och lägenhetsför-teckningar. Utgångspunkt för oss är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ett specifikt ändamål och inte annat än när det är absolut nödvändigt använda integritetskänsliga uppgifter. Den enskilde medlemmen har rätt att få information om vilka uppgifter föreningen har och under förutsättning att det inte finns laglig grund för föreningen att spara uppgifterna ska de även raderas.

Hur har vi tillgång till personuppgifterna?

Medlemskapet i BRF Skutskepparen 52 ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna en ansökan om medlemskap krävs en överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. Dessa uppgifter kommer normalt från den mäklare som medverkat vid överlåtelsen. Föreningen är skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar med uppgifter bl.a. om vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingar lämnas från den bank där lånet tagits. Uppgift om lånets storlek framgår inte av handlingen.

Register

Riksbyggen är föreningens ekonomiska samarbetspartner. Följande register upprättas och hanteras av Riksbyggen. Styrelsen har åtkomst till samtliga dessa register.

  1. Medlemslista
  2. Lista över överlåtelser
  3. Objektslista
  4. Pantregister
  5. Lista över andrahandsuthyrningar

Styrelsen för egna kölistor för parkerings- och garageplatser.  Förteckning och uppföljning av de lån ett antal medlemmar tog från föreningen i samband med balkongupprustningen 2016/17 förs också av styrelsen.

Därutöver har styrelsen kopior på gjorda överlåtelser. Vidare arkiverar styrelsen givetvis stämmo- och styrelseprotokoll.

När lämnar föreningen ut personuppgifter?

Riksbyggen hanterar de flesta av våra register på uppdrag av oss. Riksbyggen är därmed föreningens personuppgiftsbiträde. Föreningen är fortfarande personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsansvarig är man skyldig att följa GDPR.

Vi har ingått ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med Riksbyggen eftersom det i dataskyddsförordningen finns ett skriftlighetskrav rörande just dessa avtal. Avtalet reglerar hur Riksbyggen i egenskap av personuppgiftsbiträde får behandla våra boendes personuppgifter när de utför förvaltningstjänster åt oss.

I denna policy har vi redogjort för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som registrerad har enligt GDPR.

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut medlemmarnas personuppgifter till tredje part om medlemmen inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal.

Vid eventuella frågor ta kontakt genom mejl till styrelsen@brf-skutskepparen52.se.