Råd och anvisningar

Inflyttning
Kontrollera att rätt namn står angivet på dörrskylt och anslagstavlor i trapphus och
på utsidan av porten.

Renovering
Innan du påbörjar någon väsentlig förändring i din lägenhet skall du ha tillstånd
av föreningens styrelse. Förändringen skall alltid utföras på ett fackmannamässigt
sätt och får inte orsaka påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar för bl a avlopp, värme eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet sker på blankett som finns att ladda ner här.

Vid störande arbete bör du alltid meddela grannarna före renoveringen.

Andrahandsuthyrning
För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens medgivande.
Andrahandsuthyrning kan exempelvis beviljas för ”provboende” på annat håll eller
arbete och studier på annan ort.

Ansökan enligt blankett som finns att ladda ner här. Denna inlämnas till styrelsen för prövning och beviljning. Andrahandsuthyrning kan endast ske för 6 månader åt gången – sedan måste ny ansökan inlämnas.

Av föreningens stadgar § 5 framgår att föreningen bl.a. kan ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av en lägenhet. Avgiften får uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet för helt år (för 2019 46 500 kr). Styrelsen beslöt att införa avgiften på andrahands-upplåtelser från den 3 september 2019.

Försäljning/avflyttning
Medlemskap av ny medlem måste beviljas av styrelsen innan försäljning kan avslutas.